Privacyverklaring

Gezamelijke privacyverklaring van de Evangelische Christengemeente Berchem en de vzw Bijbels Christelijke Vereniging

Evangelische Christengemeente Berchem
St. Lambertusstraat 38, 2600 Berchem (Antwerpen)

vzw Bijbels Christelijke Vereniging
St. Lambertusstraat 38, 2600 Berchem (Antwerpen)

1. Verklaring

De Evangelische Christengemeente Berchem hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de leden en gasten en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.

De vzw Bijbels Christelijke Vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van de werkende en toegetreden leden en zorgt dat hun privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe we met persoonsgegevens omgaan. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De Evangelische Christengemeente Berchem en de vzw Bijbels Christelijke Vereniging houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

2. Onze verantwoordelijkheid

Dit brengt met zich mee dat wij in elk geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Evangelische Christengemeente Berchem en vzw Bijbels Christelijke Vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via bovenstaande contactgegevens.

 

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Evangelische Christengemeente Berchem / vzw Bijbels Christelijke Vereniging verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Deelname aan de activiteiten van de Evangelische Christengemeente Berchem en de vzw Bijbels Christelijke Vereniging;
Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
Het meedelen van ontwikkelingen eigen aan de Evangelische Christengemeente Berchem en de vzw Bijbels Christelijke Vereniging;
Het bekomen van subsidiëring door de overheid;
Het afsluiten van verzekeringen.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verwerken :

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
Rijksregisternummer (alleen voor de leden van de raad van bestuur van de vzw en het kerkbestuur);
Bankrekeningnummer;
Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, huwelijksverjaardag,lidmaatschap.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

4. Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Aansluiting bij het EJV, de ECV, de EAV;
Verzekeringen: ongevallenverzekering, vrijwilligersverzekering.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U hebt het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

5. Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

6. Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na opzeg van een lidmaatschap van een betrokkene, worden diens gegevens niet langer dan tien jaar bewaard.

 

7. Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld volgende maatregelen genomen:

Alle personen die namens de vzw Bijbels Christelijke Vereniging en de Evangelische Christengemeente Berchem van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
We hanteren een gebruikersnaam, een wachtwoord- en/of encryptiebeleid op al onze systemen;
Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

8. Uw rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan in deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kan opnemen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

10. Wijziging privacyverklaring

De Evangelische Christengemeente Berchem en vzw Bijbels Christelijke Vereniging kunnen dit privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 28/07/2018. Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Contacteer ons als u deze wilt raadplegen.