Wat we geloven

Gevel - Christengemeente Berchem

Bont allegaartje

“Ik zou onze kerkgemeenschap omschrijven als een onwaarschijnlijke maar interessante mix van mensen, een bont allegaartje van individuen die je misschien niet spontaan met elkaar zou linken. Hoe verschillend we ook zijn als mensen, we streven als kerk al meer dan 50 jaar hetzelfde doel na: Jezus volgen. Dat is wat ons verbindt. De eenheid en betrokkenheid die er onderling te voelen is, over de generaties, culturen en alle andere mogelijke verschillen heen, is daarin geworteld. We zijn samen op weg, in de voetsporen van Jezus.                 We wandelen met God en elkaar door alle dingen des levens, doorheen de mooie en lelijke momenten, met vallen maar ook weer opstaan. De ene keer leun je, de andere keer steun je. Zo zijn we samen kerk. Als hele menselijke mensen, mogen we het Evangelie leven en uitdragen. Elke dag.” (Caroline, 46j)

Dit schilderij is van Yvonne (foto).

Diepe wortels

Wortels

Evangelische christenen streven naar een eigentijdse geloofsbeleving, maar we hebben ook diepe wortels. Kerkhistorisch komen we voort uit het protestantisme. In het begin van de 19de eeuw viel deze vernieuwende beweging niet alleen op door haar zendingsijver maar ook door de vastberadenheid om eeuwenoude geloofswaarheden stevig vast te houden.

Miljoenen mensen hebben The Chosen al bekeken! Het is de eerste, authentieke en hoogstaande filmserie over het leven van Jezus en zijn volgelingen. Regisseur Dallas Jenkins heeft deze baanbrekende serie gecreëerd om de brug te slaan tussen onze moderne wereld en het tijdperk waarin het Christendom begon.                                           Via deze link kan je alle afleveringen bekijken.

‘Het Antwoord’ is een lichtvoetige mini-talkshow van een tiental minuten. Shirine Irani, host van dienst, stelt aan een (christelijke) gastspreker vragen die iedereen zich wel eens stelt in zijn leven. Elke maand vind je hier een andere aflevering. Upmedia wil hoop verspreiden via een andere kijk op maatschappelijke thema’s en geloof.

Geloven

Kansel 2

Samen met andere christenen belijden wij: 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.

 

Evangelisch

Als evangelische kerk geloven wij in:

  • de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
  • de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
  • onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
  • het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
  • de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
  • de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
  • de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;
  • de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan, ten oordeel;
  • het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.

Paasgedicht

Ik vroeg U om een knuffel
Een teken heel dichtbij
Een tastbare omhelzing 
Het weten dat U houdt van mij
 
Het drogen van mijn tranen
Het liggen aan Uw hart
Het weten dat ik een schaapje ben
Van deze Herder nooit apart
 
Maar U deed iets heel anders
Iets dat ik niet had verwacht
U nam me mee naar vroeger
Naar de plek waar het is volbracht
 
U zei me: kijk een knuffel
Twee armen zijn gespreid
En dat is ook voor jou mijn kind
Ik hoop dat het jou verblijd
 
Een knuffel eens gegeven 
Door een bijzonder Man
Gegeven voor elkeen
Die op aarde leven zal
 
De tranen op mijn wangen
Wreef ik van mijn gezicht
En ik kreeg de tedere knuffel
Die ik zo had gemist
 
Marie, Pasen 2024
Gevel - Christengemeente Berchem

Schilderij van Yvonne