Kerk in Antwerpen

Gevel - Christengemeente Berchem

U bent van harte welkom!

U bent van harte welkom in onze kerk in Antwerpen.

“Ik zou onze kerkgemeenschap omschrijven als een onwaarschijnlijke maar interessante mix van mensen, een bont allegaartje van individuen die je misschien niet spontaan met elkaar zou linken. Hoe verschillend we ook zijn als mensen, we streven als kerk al meer dan 50 jaar hetzelfde doel na: Jezus volgen. Dat is wat ons verbindt. De eenheid en betrokkenheid die er onderling te voelen is, over de generaties, culturen en alle andere mogelijke verschillen heen, is daarin geworteld. We zijn samen op weg, in de voetsporen van Jezus. We wandelen met God en elkaar door alle dingen des levens, doorheen de mooie en lelijke momenten, met vallen maar ook weer opstaan. De ene keer leun je, de andere keer steun je. Zo zijn we samen kerk. Als hele menselijke mensen, mogen we het Evangelie leven en uitdragen. Elke dag.”

(Caroline, 44j)

Diepe wortels

Wortels

Onze kerk in Antwerpen streeft naar een eigentijdse geloofsbeleving, maar we hebben ook diepe wortels. Kerkhistorisch komen we voort uit het protestantisme. In het begin van de 19de eeuw viel deze vernieuwende beweging niet alleen op door haar zendingsijver maar ook door de vastberadenheid om eeuwenoude geloofswaarheden stevig vast te houden.

Geloven

Kansel 2

In de kerk in Antwerpen en samen met andere christenen belijden wij: 

Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here,
die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria,
die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,
op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel,
en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader,
vanwaar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden.
Ik geloof in de Heilige Geest.
Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen,
vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven.

 

Evangelisch

Als evangelische kerk Antwerpen geloven wij in:

  • de eenheid van God, van eeuwigheid bestaande in drie Personen: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest;
  • de soevereiniteit van God de Vader in de schepping, voorzienigheid, openbaring en voleinding;
  • onze Here Jezus Christus, God in het vlees geopenbaard, geboren uit een maagd, Zijn zondeloos leven, Zijn goddelijke wonderen, Zijn plaatsvervangend en verzoenend sterven, Zijn lichamelijke opstanding en hemelvaart, Zijn werk als Middelaar en Zijn persoonlijke wederkomst in macht en heerlijkheid;
  • het werk van God de Heilige Geest, die het verstand verlicht, de wedergeboorte werkt en in de gelovige woont, waardoor deze in staat wordt gesteld een heilig leven te leiden en te getuigen en te werken voor de Here Jezus Christus;
  • de goddelijke inspiratie van de Heilige Schrift en daaruit voortvloeiend haar betrouwbaarheid en hoogste gezag in alle zaken van geloof en leven; er is geen dwaling in al wat zij verklaart;
  • de universele en algemene zondigheid en schuld van de gevallen mens, die hem onderwerpen aan Gods toorn en veroordeling;
  • de verlossing van de zondaar door het vergoten bloed van Jezus Christus, Gods Zoon en zijn rechtvaardiging uit genade, niet door werken maar door het geloof in Hem;
  • de lichamelijke opstanding van de doden; van de gelovigen tot het eeuwige leven en van degenen die verloren gaan, ten oordeel;
  • het priesterschap van alle gelovigen, die samen de universele gemeente vormen, het lichaam van Christus waarvan Hij het hoofd is en die krachtens Zijn bevel gehouden is het evangelie in de hele wereld te verkondigen.